Gabriela Václavíková

Diplomová práce

Opatření v oblasti životního prostředí při výstavbě čerpacích stanic pohonných hmot

Environmental Measure during Construction of the Petrol Pumps
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problémy znečištění životního prostředí výstavbou a provozem čerpacích stanic pohonných hmot. V první kapitole jsou uvedeny základní údaje a informace o této problematice, následně jsou rozebrány základní motorová paliva včetně jejich technických parametrů. Další kapitoly se vztahují k technologických a provozním požadavkům, k opatřením v oblasti bezpečnosti při požáru …více
Abstract:
I am dealing with the problem concerning the pollution of the environment caused during construction and by running petrol pumps. Basic dates and information about this problem are listed in the first chapter following by basic driving fuels including their technical dates. Other chapters are related to technological and operating needs, to security precausions in case of fire and accidents and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Stanislav Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava