Petr Štefek

Diplomová práce

Srovnání TCO cloudového a lokálního softwarového řešení platformy Dassault Systemes 3D Experience z pohledu malých a středních podniků

TCO Comparison of Cloud and On-Promises Solutions of Dassault Systemes 3D Experience Software Platform in SMEs
Anotace:
Práce se zabývá celkovými náklady vlastnictví cloudového a lokálního softwarového řešení platformy Dassault Systèmes 3D Experience z pohledu malých a středních podniků. Úspora v celkových nákladech na vlastnictví v případě volby vhodného IT řešení je v kontextu současného evropského nebo globálního trhu pro malé a střední firmy klíčovým tématem při udržení konkurenceschopnosti. Toto téma je v současné …více
Abstract:
The thesis deals with the total cost of ownership of cloud and local software solutions platform Dassault Systèmes, the 3D Experience from the point of view of small and medium-sized enterprises. Saving in the total cost of ownership in the case of the choice of the appropriate IT solutions in the context of the current european or global market for small and medium businesses a key issue in maintaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Marie Mikušová
  • Oponent: Marek Pagáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava