Adam Friedrich

Bakalářská práce

Detekce vadných výrobků na dopravní lince

The defect detection of products on the conveyor belt
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je detekce vadného výrobku pomocí strojového vidění. V první části práce je popsán teoretický základ k postupu zpracování obrazu. Jsou uvedeny základní algoritmy pro rozpoznávání obrazu a teoretický návrh postupu pro výslednou aplikaci. Hlavní část práce je věnována vytvoření výsledného algoritmu k rozpoznání vadného kusu na dopravní lince a vytvoření grafického uživatelského …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is a detection of the faulty product using computer vision. In the first part, there is the basic theoretical knowledge about the image processing. Basic algorithms for image recognition and theoretical design of the procedure for the final application are presented. The main part of the thesis is devoted to the creation of the final algorithm to identify the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jolana Škutová
  • Oponent: Miroslav Mahdal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava