Rostislav Martynek

Master's thesis

Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané lokality

Modernizing the system of situational crime prevention selected area
Abstract:
MARTYNEK, Rostislav. Modernizace systému situační prevence kriminality vybrané lokality. Ostrava, 2017. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. Náplní této diplomové práce je modernizace systému situační prevence kriminality ve vybrané lokalitě. Cílem práce je zpracovat návrh modernizace stávajících …more
Abstract:
MARTYNEK, Rostislav. Modernizing the system of situational crime prevention selected area. Ostrava, 2017. Diploma thesis. VSB - TU Ostrava, Faculty of Safety engineering, Department of security service. Head of the diploma thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. The aim of this thesis is to modernize the system of situational crime prevention in the selected location. The aim is to prepare a proposal for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Věra Holubová
  • Reader: Radomír Ščurek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava