Michal Jurečka

Bakalářská práce

Měření teplotních turbulencí pro optický svazek

Measurement of Thermal Turbulence for Optical Beam
Anotace:
Cílem bakalářské práce je měření vlivu simulovaných atmosferických jevů v podobě turbulencí vytvářených pomocí rychlo-otáčkových ventilátorů pro různé typy vlnových délek a laserových zdrojů záření. Teplotní turbulence jsou vytvářeny pomocí horkovzdušných proudů. Výsledkem práce je pak porovnání různých druhů měření vlivu turbulentního prostředí, které bylo generováno skrze horkovzdušné ventilátory …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to measure the influence of simulated atmospheric phenomena in shape of turbulence created by fast-turning ventilator for different wavelengths and type of laser sources. The heat turbulence are made by hot-air flow. The outcome of thesis is comparison different kinds of measurements and researching the influence of turbulent medium, created by hot-air flow.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Juraj Poliak

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika