Theses 

SSL virtuální privátní sítě – Peter Jašica

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Peter Jašica

Master's thesis

SSL virtuální privátní sítě

SSL Virtual Private Networks

Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá virtuálnymi privátnymi sieťami (VPN) typu SSL(Secure Socket Layer). Vysvetľuje ich princíp, popisuje technológiu využívanú pri tvorbe tohto typu VPN. Predstavuje vybrané návrhy a realizácie SSL VPN s implementáciou asymetrického smerovania a zrovnáva výhody a nevýhody ich použitia. Konfigurácie sú realizované na platformách Open source(Linux), MikroTik typu Site-to- Site a Remote Client postavené na protokole SSTP, ktorý je zapuzdrený s SSL/TLS vrstve. V ďalšej použitej platforme Cisco je konfigurácia prevedená pomocou grafického rozhrania SDM 2.5(Security Device Manager), ktorý konfiguráciu zjednodušuje a značne urýchľuje. Na platforme Cisco je realizácia prevedená v troch spôsoboch. A to typu Clientless, Thin-Client a Tunnel mode.

Abstract: This thesis talks about virtual private networks (VPN) type SSL (Secure Socket Layer). The paper explains its principle, describes the technology used for creation of such VPN type. Also it presents chosen drafts and realization of SSL VPN featuring the implementation of asymmetric routing together with comparison of its pros and cons. The configurations are done on platforms like Open source (Linux), MikroTik type Site-to- site and Remote Client which are all based on SSTP protocol that is encapsulated in SSL/TLS layer. In the next used Cisco platform, the configuration is done by the graphic interface SDM 2.5 (Security Device Manager), that makes the configuration more simple and faster. On Cisco platform the realization is done in three ways. Namely the type Clientless, Thin-Client and Tunnel mode.

Keywords: SSL, Secure Socket Layer, VPN, Open source, Linux, MikroTik, Site-to-Site, Remote Client, SSTP, SSL/TLS, SDM, Security Device Manager, Cisco, Clientless, Thin-Client, Tunnel mode

Keywords: SSL, Secure Socket Layer, VPN, Open source, Linux, MikroTik, Site-to-Site, Remote Client, SSTP, SSL/TLS, SDM, Security Device Manager, Cisco, Clientless, Thin-Client, Tunnel mode

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Machník
  • Reader: Zbyněk Složil

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 02:53, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz