Milan Kašuba

Bachelor's thesis

Analýza pracovních rizik při distribuci tepelné energie

Analysis of occupational risks in the distribution of thermal energy
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu pracovních rizik ve firmě Energoaqua, a.s., která se zabývá distribucí tepelné energie. Při analýze budou vyhodnocena nejen technická zařízení z hlediska pracovních rizik, tj. tlakové nádoby, výměníky a další zařízení pro distribuci tepla, ale budou také stanoveny pokyny pro provoz a obsluhu nádob a stanoveny požadavky, kladené na provozovatele nádob a na …more
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on analysis of occupational risks in the company Energoaqua, a.s. Energoaqua a.s. deal with a distribution of thermal energy. During the analysis I will evaluate not only technical apparatuses from the point of view of working risks – pressure vessels, exchangers and another apparatuses for thermal distribution. Afterwards I will set down the instructions for vessels …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Lenka Kissiková
  • Reader: Roman Váleček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava