MVDr. Jitka Drbalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.

Chromosomal rearrangements with breakpoints in T cell receptor genes
Abstract:
T lymfocyty na svém povrchu exprimují αβ nebo γδ T-buněčný receptor (TCR) zodpovědný za jejich antigenní specifitu. TCR je kódován celkem čtyřmi geny - TRA, TRB, TRD a TRG, které se nachází ve třech různých chromozomových oblastech. Během maturace T lymfocytů jsou geny pro TCR přeskupovány místně-specifickou rekombinací mezi klastry variabilních (V), diverzifikačních (D) a spojovacích (J) segmentů …more
Abstract:
T cells express either αβ or γδ antigen-specific T cell receptors (TCR).There are four TCR genes - TRA, TRB, TRD and TRG located in three different chromosome regions. During maturation of T cells, TCR genes are rearranged by site-specific recombination between clusters of variable (V), diversity (D) and joining (J) segments. The process of V(D)J recombination predisposes T cells to aberrant rearrangements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 12. 2015
  • Supervisor: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Reader: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., RNDr. Jiří Široký, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta