Bc. Anežka Schifferová

Bachelor's thesis

Mechanismus regulace a funkce CD20 u normálních a maligních B lymfocytů: implikace pro cílenou léčbu

Mechanism of regulation and function of CD20 in normal and malignant B lymphocytes: implications for targeted therapy
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o molekule CD20, mechanismech regulace tohoto transmembránového proteinu a popsání jeho dosud známé funkce u zdravých a maligních B lymfocytů. Molekula CD20 je významný cíl monoklonálních protilátek využívaných při léčbě B-buněčných malignit již více něž 20 let. Tato práce popisuje mechanismy regulace molekuly CD20, které mohou přispívat k rezistenci …more
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize the knowledge of the CD20 molecule, the mechanisms of regulation of this transmembrane protein and to describe its known functions of the healthy and malignant B cells. The CD20 molecule is a significant target for monoclonal antibodies used in the treatment of B-cell malignancies more than 20 years. This thesis describes the mechanisms of regulation of the CD20 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Pavlasová
  • Reader: RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics