Theses 

Hygiena ve vyučovacím procesu, formy a způsoby odpočinku žáků na střední škole – Bc. Pavlína Langmannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Bc. Pavlína Langmannová

Diplomová práce

Hygiena ve vyučovacím procesu, formy a způsoby odpočinku žáků na střední škole

Hygiene in the proces of education, forms and ways of relaxation of students at secondary schools

Anotace: Anotace Diplomová práce se zabývá hygienou ve vyučovacím procesu, formami a způsoby odpočinku žáků na střední škole. Teoretická část diplomové práce přibližuje požadavky, které jsou kladeny na hygienu školního prostředí a mikroklima ve školních budovách. Hlouběji se zabývá charakteristikou duševní hygieny se zaměřením na dílčí složky psychohygieny z pohledu studenta a pedagoga ve vyučovacím procesu. V obecné rovině se věnuje odpočinku zdravých a integrovaných žáků. Praktická část obsahuje průzkum, jehož cílem je pomocí anonymních dotazníků zjistit, jaké je povědomí studentů o vnímání otázky hygieny ve vztahu k jejich studijním výsledkům z různých pohledů, způsobu odpočinku studentů, trávení volného času, míry stresových situací. V této práci budou taktéž porovnány otázky týkající se hygieny mezi různými studijními stupni.

Abstract: Annotation This bachelor’s thesis focuses on the hygiene in the process of education, forms and ways of relaxation of students at secondary school. The theoretical part of the thesis shows the demands which are required for the hygiene of school environment and microclimate in school buildings. It also deals with characteristics of psycho hygiene focusing on its fractional components from the student’s and teacher’s point of view in the process of education. In general it is dedicated to the relaxation of healthy and integrated students. The practical part consists of a research made by questionnaires. The target of this research is to find out what the students know about the hygiene and how it relates to their school results from different points of view, students’ ways of relaxation, spending free time, the rate of stressful situations. In this work hygiene is also going to be compared on different studying levels.

Klíčová slova: KLÍČOVÁ SLOVA Mikroklimatické faktory, hygiena vyučovacího procesu, hygiena školního prostředí, duševní hygiena, odpočinek. KEYWORDS Microclimatic facors, hygiene of education, hygiene of school environment, psychohygiene, relaxation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz