Jitka Tomsová

Diplomová práce

Aplikace metody FMEA na vybrané operace montáže zadní skupinové svítilny

Application of FMEA to Selected Operations of the Rear Group Lamp Assembly
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aplikací metody FMEA na vybrané operace montáže zadní skupinové svítilny. V teoretické části této jsou popsány přístupy k plánování kvality se zaměřením na procesní FMEA dle metodiky VDA 4. Praktická část práce je věnována aplikaci metody FMEA na vybrané operace montáže zadní skupinové svítilny. V závěru práce jsou vyhodnocena nejvyšší rizika a jsou navržena nápravná …více
Abstract:
These diploma thesis deals with the application to FMEA method on assembly operations of the rear combination lamp. The theoretical part of this thesis describes the approach to quality planning with a focus on Process FMEA. The practical part is devoted to the application of the FMEA method to selected assembly operations of the rear combination lamp. At the end of the work the highest risks are evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Plura
  • Oponent: Iva Benediktová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality