Theses 

Edukace žen v šestinedělí – Věra BĚHANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Věra BĚHANOVÁ

Bakalářská práce

Edukace žen v šestinedělí

Education of women in the postpartum period

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice edukace žen v šestinedělí při propuštění z porodnice do domácího prostředí. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů edukace, těhotenství, porod a šestinedělí. Šestinedělí je rozděleno na fyziologické a patologické. Změny, kterými žena ve fyziologickém šestinedělí prochází, se dělí na reparační, involuční, hormonální, extragenitální a laktaci. S tělesnými změnami souvisí oblasti, o kterých musí porodní asistentka ženu důsledně poučit, a to především o životosprávě v období šestinedělí. Byly stanoveny dva cíle výzkumné práce. Prvním cílem bylo zjistit, jak porodní asistentky edukují ženy na oddělení šestinedělí při propuštění do domácí péče. Druhým pak bylo zjistit, zda ženy využily informace týkající se období šestinedělí. Z těchto cílů vzešly tři výzkumné otázky. Výzkumná otázka 1: V jakých oblastech edukují porodní asistentky ženy při propuštění do domácí péče? Výzkumná otázka 2: Jaké informace byly pro ženy zásadní při propuštění do domácí péče? Výzkumná otázka 3: Jaké informace ženy v edukaci postrádaly? Výzkumná část bakalářské práce byla provedena kvalitativní formou šetření. Technikou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Získaná data byla analyzována metodou barvení textu a následně byly vytvořeny hlavní významové kategorie a jejich podkategorie. Byly vytvořeny dva výzkumné soubory. První výzkumný soubor tvořilo 6 porodních asistentek, které pracují na stanici šestinedělí v jedné pražské porodnici. Druhý výzkumný soubor tvořilo 12 matek, které rodily ve stejné nemocnici, následně byly hospitalizovány na stanici šestinedělí, a které ukončily období šestinedělí. Pro větší objektivitu byly vybrány primipary, které nemohly čerpat zkušenosti z předešlých prožitých šestinedělí. Odpovědi porodních asistentek byly uspořádány do jedné kategorie (Edukace při propuštění) a pěti podkategorií (Oblasti edukace, Způsob edukace, Překážky edukace, Důležitost edukace, Návštěvní služba). Odpovědi respondentek (žen po šestinedělí) byly také uspořádány do jedné kategorie (Informovanost žen) a osm podkategorií (Očekávání, Zdroje informací, Oblasti edukace, Způsob edukace, Hodnocení edukace, Chybějící informace a jejich získávání, Potřeba pomoci, Názor na návštěvní službu). Z výzkumného šetření vyplynulo, že přestože si porodní asistentky uvědomují důležitost edukace a uvedly, že o všech potřebných oblastech edukují, respondentky o některých oblastech nedostaly vůbec žádné nebo jen okrajové informace. Ženy řešily v šestinedělí problémy s kojením a právě o tomto tématu v edukaci ženám nejvíce chyběly informace. Je to dáno tím, že v porodnici, kde výzkumné šetření probíhalo, se o oblast kojení starají výhradně dětské sestry, a proto porodní asistentky nechávají i edukaci o tomto tématu ve většině případů dětské sestře nebo pediatrovi, který také při propuštění novorozence matky edukuje. Je potřeba, aby všechny PA do své edukace zahrnuly alespoň základní informace ohledně kojení a ženám předaly kontakty, kam se obrátit v případě problémů s kojením (např. Národní linka kojení, webové stránky kojeni.cz). Výstupem této bakalářské práce je informační brožura s údaji o šestinedělí, kterou si ženy při propuštění do domácí péče budou moci odnést, a záznamový lístek, který porodní asistentce usnadní edukaci.

Abstract: This bachelor's thesis addresses patient education for postpartum women upon discharge from the hospital to a home environment. The section on theory contains a definition of the terms education, pregnancy, childbirth and postpartum period. The postpartum period is divided into physiological and pathological aspects. The changes a woman undergoes in the physiological postpartum period are divided into repair, involutional, hormonal, extragenital and lactation. The physical changes involve areas on which the women need to receive thorough instruction from the birth assistant, primarily regarding lifestyle changes during the postpartum period. Two goals were set up for the research section. The first was to determine how birth assistants educate women in the labor and delivery ward upon discharge to home care. The second was to determine whether the women made use of the information concerning the postpartum period. These goals raised three questions for research. Research question 1: In what areas do birth assistants educate women upon discharge to home care? Research question 2: What information was most important for women upon discharge to home care? Research question 3: What information did women lack during the patient education? The research part of the bachelor's thesis was carried out in the qualitative form of an investigation. The data was collected in the form of a semi-structured interview. The data acquired was analyzed by marking the text in various colors and then creating the main semantic categories and subcategories. Two research sets were put together. The first research set was made up of six birth assistants working on a maternity ward in a Prague hospital. The second research set was made up of 12 mothers who gave birth in the same hospital, stayed in the maternity ward, and had completed the six-week postpartum period. For greater objectivity the mothers selected were primiparas who could not draw on previous postpartum experiences. The answers from the birth assistants were arranged in one category (Education upon Discharge) and five subcategories (Areas of Education, Method of Education, Obstacles to Education, Importance of Education, Home Visits). The answers from the respondents (women after the six-week postpartum period is over) were also put into one category (Information Provided to Women) and eight subcategories (Expectations, Sources of Information, Areas of Education, Methods of Education, Evaluation of Education, Missing Information and Acquiring Missing Information, Need for Assistance, Opinion on Home Visits). The research showed that although birth assistants are aware of the importance of patient education and stated that they provide patient education on all areas necessary, the respondents received little to no information in certain areas. The problems they faced in the six-week postpartum period concerned breastfeeding and this was the very topic where the information provided to the mothers was most insufficient. This was because in the hospital where the research took place, breastfeeding is the exclusive responsibility of the pediatric nurses, so the birth assistants mostly leave patient education in this area to a pediatric nurse or pediatrician, who also provides patient education to mothers when discharging the infants. All birth assistants should give at least basic information on breastfeeding when providing patient education and give the mothers contact information for if they encounter difficulties in breastfeeding (e.g. the Czech National Breastfeeding Hotline, www.kojeni.cz). The output of this thesis is a brochure with information on the postpartum period, which women can take with them after being discharged to home care, and a patient education card which helps birth assistants with the education.

Klíčová slova: šestinedělí, porodní asistentka, žena po porodu, edukace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47291 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

BĚHANOVÁ, Věra. Edukace žen v šestinedělí. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:35, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz