Alžběta Bystroňová

Diplomová práce

Potlačení mechano-akustického rušení při monitorování vitálních funkcí na bázi BKG během vyšetření v MR

Suppression of Mechano-Acoustic Interference for Vital Signs Monitoring Based on BCG During MR Examination
Anotace:
Tato práce se opírá o proběhlou předklinickou studii, která navrhla použitelnost nového typu pneumatického srdečního spouštění pro zachycení zobrazení srdce. Klade si za cíl extrahovat a zhodnotit pořízený BKG signál kontaminovaný mechano-akustickou interferencí, jenž byl zaznamenán při vyšetření na magnetické rezonanci. První kapitola práce nahlíží do současné problematiky aktuálně používaných metod …více
Abstract:
This work is based on a pre-clinical study that proposed the applicability of a new type of pneumatic cardiac triggering for cardiac imagining. It aims to extract and evaluate the acquired BKG signal contaminated with mechano-acoustic interference, which was recorded during magnetic resonance imaging. The first chapter looks at the current issues of currently used methods for suppressing interference …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Radek Martinek
  • Oponent: Pavla Hanzlíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava