Nikola Šimonidesová

Bachelor's thesis

Zameranie skutočného stavu pre účely overenia geometrického polohového určenie nehnuteľnosti v k.ú. Slovany

Real Status Survey for Proving of Geometrical Determination and Georeferencing of Real Estate in Cadastre Unit Slovany
Abstract:
Moja bakalárska práca je zameraná na geometrické a polohové určenie skutkového stavu nehnuteľnosti. Geometrické a polohové určenie sa realizovalo pomocou polárnej metódy a globálneho navigačného systému. Táto práca obsahuje oboznámenie sa s lokalitou, spôsobom stabilizácie bodov, spôsobom merania a v závere sa venuje spracovávaniu a vyhotoveniu nameraných údajov.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on geometric and positional determination of the facts of the property. Geometric and positional determination was realized by polar method and global positioning system. This work includes familiarization with the site, a method of stabilizing points, measurements, and in the end it is devoted to processing and record the measured data.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Petr Jadviščok
  • Reader: Rostislav Dandoš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava