Michaela Korčáková

Bachelor's thesis

Zabezpečení technologie venkovního skladování kapalin

Risk Reduction for Working Liquid Outside Storage Technology
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu technologie venkovního skladování pohonných hmot, provozních kapalin a chladiv z hlediska ČSN 65 0201. Pozornost je věnována záchytným a havarijním jímkám a technickému zabezpečení nádrže. Jsou zpracovány i fyzikálně chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry skladovaných látek. Na základě posouzení technologie venkovního skladování pohonných …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the current state of technology for the outside storage of fuels, operating liquids and refrigerants in terms of the Czech technical standards (ČSN 65 0201). The thesis addresses collecting and emergency basins and the safety technology systems, and examines physicochemical properties and technical safety parameters of stored working liquid. Based on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: Ivana Bartlová
  • Oponent: Petr Pavliska

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů

Práce na příbuzné téma