Theses 

Pohybová náročnost vybraných pracovních profesí, sestavení vhodného kompenzačního programu pro profese se sedavým typem zaměstnání – Bc. Daniela FRÖSTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Daniela FRÖSTLOVÁ

Diplomová práce

Pohybová náročnost vybraných pracovních profesí, sestavení vhodného kompenzačního programu pro profese se sedavým typem zaměstnání

Physical demands of selected professions, creating a compensative program for sedentary profession.

Anotace: Předmětem mé diplomové práce je téma "Pohybové zatížení u vybraných profesí, sestavení kompenzačního programu u profesí se sedavým způsobem zaměstnání". Při výběru tohoto tématu pro mě byla rozhodující aktuálnost, kterou vidím především v neustále narůstajících problémech s pohybovým aparátem osob pracujících v sedavých profesích, jež jsou jedním z důsledků jejich zaměstnání. První teoretická část diplomové práce zahrnuje podrobný rozbor zkoumané problematiky vycházející z teorií, které popisují anatomii a fyziologii pohybového aparátu. Charakterizuji zde také sedavý způsob života a sedavé zaměstnání obecně a popisuji ergonomii pracovišť profesí vybraných pro potřeby mé diplomové práce. V teoretické rovině zde vysvětluji potřebu kompenzačních pohybových režimů vycházejících ze zdravotních aspektů pracovního procesu vybraných profesí sedavého zaměstnání. Cílem praktické části diplomové práce bylo zjistit prostřednictvím kvantitativního výzkumu na vybraném vzorku probandů míru pohybového zatížení v souvislosti s výkonem jejich profesí. Výsledky výzkumného šetření byly mým východiskem k sestavení kompenzačních programů, jež by pozitivně ovlivnily kvalitu aktuálního života probandů. Ke splnění stanovených cílů mi byly především nápomocny metody kvantitativního výzkumu s využitím dotazníkového šetření. Důvodem volby této metody byl bezproblémový a přímočarý sběr dat umožňující jejich rychlou analýzu a zpracování. Výzkumný soubor osob, který byl vybrán, zahrnuje profese, jež jsou charakteristické svým sedavým způsobem zaměstnání: profesionální řidič, administrativní pracovník a malířka vánočních ozdob. Abych dodržela objektivnost zkoumané problematiky pohybového zatížení u vybraných profesí, stanovila jsem pevně daná kritéria, na jejichž základě byla záměrným výběrem sestavena skupina osob tří profesí se sedavým způsobem zaměstnání. Během výzkumu jsem věnovala pozornost jednotlivým případům, provedla jejich podrobný popis a následně navrhla kompenzační cviky, které zúčastněné osoby po určitou dobu aplikovaly. Po této době byla sebrána nová data a kvalitativně porovnána s daty výchozími. Jsem přesvědčena, že výsledky mé výzkumné práce mohou pomoci všem osobám pracujícím v profesích se sedavým způsobem zaměstnání, za podmínky zařazení adekvátních kompenzačních cviků do svého profesního, ale i volnočasového života.

Abstract: The main theme of my work is finding the locomotive load in selected professions and build a compensation program for professionals with a sedentary job. When selecting this topic for me was the decisive topicality of the selected topic, I see especially in the ever-growing problems with musculoskeletal system of persons employed in sedentary occupations, which are one of the consequences of their employment. The first theoretical part of the thesis includes a detailed analysis of the issues examined based on theories that describe the anatomy and physiology of the musculoskeletal system. I characterize also the sedentary lifestyle and sedentary employment in general and describe workplace ergonomics professionals selected for the needs of my thesis. In theory there need explaining motion compensation modes based on medical aspects of the workforce in selected professions sedentary jobs. The practical part of the thesis was to determine the quantitative research on a sample of probands peace musculoskeletal load in connection with the exercise of their profession. Results of the research were my starting point to build a compensation programs that would positively affect the quality of life of current probands. To meet the targets I have been primarily assisting methods of quantitative research using questionnaires. The reason for choosing this method is smooth and straightforward data collection enabling the rapid analysis and processing. The research group of people that was chosen includes professions that are characterized by their sedentary job: professional driver, an office worker and painter Christmas decorations. I observed the objectivity of the research questions musculoskeletal load in selected professions, I firmly establish the criteria on the basis of purposive sampling was assembled group of three professionals with a sedentary job. During the research, I pay attention to individual cases, carried out their detailed descriptions and subsequently proposed compensatory exercises by the parties for some time applied. After this time was collected by new data and a qualitative comparison with the data starting. I am convinced that the results of my research work can help all persons working in occupations with a sedentary job, provided the inclusion of adequate compensatory exercises in his career, but also leisure life.

Klíčová slova: Pohybové zatížení, kompenzační cviky, sedavé zaměstnání, pohybový systém, ergonomie sedu, terapie, anatomie, fyziologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Schuster, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31483 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FRÖSTLOVÁ, Daniela. Pohybová náročnost vybraných pracovních profesí, sestavení vhodného kompenzačního programu pro profese se sedavým typem zaměstnání. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz