Josef Grosman

Master's thesis

Návrh mobilního pásového dopravníku

Design of Mobile Belt Conveyor
Anotácia:
Bc. Josef Grosman. Mobilní pásový dopravník: Diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a zařízení, 2017.. Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Cílem mé diplomové práce je kompletní návrh mobilního pásového dopravníku. Budu se zabývat problematikou zdvihání pomocí pístnic a návrhem pásového dopravníku. Moje diplomová práce …viac
Abstract:
Bc. Josef Grosman. Mobile belt conveyor: Diploma thesis. Ostrava : VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Department of production machines and equipment, 2017.. supervisor of the bachelor thesis: doc. Ing. Jiří Fries, Ph. d. The aim of my thesis is the complete design of the mobile belt conveyor. I will address the issue of lifting using pístnic and the design of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Jiří Fries
  • Oponent: Tomáš Hapla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / odbor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství