Martin Zatloukal

Diplomová práce

FEM simulace momentové charakteristiky asynchronního motoru

FEM Simulation of Torque Characteristic of Asynchronous Motor
Anotace:
V této diplomové práci je popsán asynchronní motor a jeho konstrukční uspořádání. Jsou popsány a uvedeny díly, ze kterých se asynchronní motor skládá, princip jeho činnosti, náhradní schéma a zapojení svorkovnice pro připojení motoru k síti. Diplomová práce se zabývá simulací momentové charakteristiky pomocí metody konečných prvků v program ANSYS Maxwell. Momentová charakteristika je zde teoreticky …více
Abstract:
Diploma thesis is focused to asynchronous motor and its mechanical design. Principle of operation, equivalent circuit, terminal block wiring and the parts of alternating current motor are described within as well. The main objective of thesis deal with simulation of torque characteristic using the finite element method in ANSYS Maxwell software. Theoretical analysis of torque characteristic is, along …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Kačor
  • Oponent: Petr Chrobák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava