Theses 

Vliv vedení velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS – Radek Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Radek Procházka

Bakalářská práce

Vliv vedení velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS

The Influence of Very High Voltage Power Line to Precision of GNSS Technology

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu velmi vysokého napětí na přesnost určení polohy technologií GNSS, konkrétně rychlou statickou metodou. V první teoretické části jsou popsány a vysvětleny pojmy týkající se GNSS systémů, metod měření a určení polohy bodu. Dále jsou zde popsány negativní faktory ovlivňující přesnost měření. Druhá praktická část obsahuje informace o zájmové lokalitě, přesný popis použitých metod měření, veškeré postupy provedených výpočtů a zpracování naměřených dat v počítačových softwarech. Výsledkem bakalářské práce je zhodnocení vlivu velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS a porovnání údajů jednotlivých měření rychlou statickou metodou s terestrickou metodou.

Abstract: This bachelor thesis deals with the influence of very high voltage on the locating accuracy of GNSS technology, specifically on the the fast static method. In the first theoretical part are described and explained terms related to GNSS systems, methods of measurement and determination of point location. There are also described the negative factors influencing measurement accuracy. The second practical part contains information about location of interest, punctual description of measurement methods, all procedures of realized calculations and processing of measured data in computer softwares. The result of this thesis is evaluation of the impact of very high voltage to the accuracy of GNSS technology and comparison of data from individual measuring with fast static terrestrial method.

Klíčová slova: GNSS, rychlá statická metoda, terestrická metoda, GPS

Keywords: GNSS, fast static method, terrestrial method, GPS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 05:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz