Michal Hromják

Diplomová práce

Měnič pro zvyšování napětí palivového článku

Step-Up Chopper for Fuel Cells
Anotace:
Práce se zabývá problematikou měničů pro zvyšování napětí. Uvedený výčet základních variant poskytuje čtenáři základní představu o jejich vlastnostech a principech na kterých pracují. Na základě těchto informací je zvoleno schéma zapojení měniče a byl popsán princip jeho funkce. Pro účely splnění požadavků zadané aplikace byl vybrán zvyšující měnič pracující společně s dvojčinným můstkovým měničem …více
Abstract:
The work deal with problem of converter for increasing voltage. This numeration of basic variations shows to reader the basic idea of their quality and principles they working on. On the basic of this informations is to choose scheme connecting the converter and was specify the principe of its function. For fulfilment purposes of set aplication was taken step-up chopper working together with full- …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Chlebiš
  • Oponent: Tomáš Pavelek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava