Lenka Weiperová

Bakalářská práce

Sinice jako bioindikátory eutrofizace vod

Cyanobacteria as Bioindicators of Water Eutrophication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sinicemi jako možnými bioindikátory eutrofizace vod. Práce je zaměřena na podmínky a environmentální vlivy jejich přemnožení ve vodách včetně faktorů životního prostředí. Základem je obecná charakteristika sinic, eutrofizace a její důsledky ve vodním prostředí, následující část se věnuje možnostem monitoringu a analýzám současného stavu řešené problematiky.
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with cyanobacteria as a possible bioindicators of water eutrophication. This work is focused on conditions and environmental effects of cyanobacteria overgrowth in waters including enronment factors. General cyanobacteria characteristic, eutrophication and their consequences in aquatic environment are the basis. The following part is dealing with monitoring options and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Hana Vojtková
  • Oponent: Radmila Pešatová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie