Vladimíra Adámková

Diplomová práce

Vliv přesnosti bodu vzplanutí na určení kategorie hořlavých kapalin podle chemického zákona

The Influence of Precision of the Flash Point Value on Determination of the Category of Flammable Liquids under the Chemical Act
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem přesnosti stanovení bodu vzplanutí na správné zařazení hořlavé kapaliny do kategorie nebezpečnosti. V teoretické části jsou popsány legislativní požadavky na kritéria pro zařazení hořlavých kapalin do kategorií nebezpečnosti a problematika stanovování nejistot měření. V praktické části je provedeno experimentální stanovení bodu vzplanutí dekanu a dodekanu a výpočet …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the influence accuracy of flash point determination for correct classification of flammable liquids into hazard category. The theoretical part describes legislative requirements for the criteria in classification of flammable liquids into hazard categories as well as an issue of determining the uncertainty measurement. Not only the practical part deals with the determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava