Nikola Cielecká

Diplomová práce

Zhodnocení vývoje koncentrace vybraných parametrů v Hradišťském potoce jako důsledek znečištění MDČOV typu aktivace

The Assessment of Concentration Development of Selected Parameters in the Hradišťský Stream as a Result of Contamination by Small Domestic Wastewater Treatment Plants with Activated Sludge
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývinem koncentrací vybraných fyzikálně – chemických parametrů v Hradišťském potoce v důsledku znečištění odpadní vodou z malé domovní čistírny odpadních vod (dále MDČOV) typu aktivace. K tomuto účelu byly pro analýzu pravidelně odebírány vzorky povrchové vody celkem z šesti odběrových míst v podélném profilu toku, a to každý měsíc v období od října 2016 do září 2017. Místa …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of the concentration of selected physico - chemical parameters in "Hradišťský stream" as a result of wastewater pollution from a small sewage treatment plant (MDČOV) type of activision. For this purpose, samples of surface water were taken regularly from the six sampling points in the longitudinal profile of the flow, each month between October 2016 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Alena Kristová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava