Theses 

The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic – Aleš Vokolek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Aleš Vokolek

Diplomová práce

The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic

Analýza skokových cenových pohybů na trhu elektřinou na případu České republiky

Anotace: Diplomová práce má za cíl zjistit faktory, které způsobují skoky v cenách elektřiny na případě České republiky, a přitom klade zvláštní důraz na zkoumání vlivu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem je použit dvoustupňový model, přičemž první část představuje model GARCH-EARJI, avšak model se ukáže jako nevhodný pro analýzu trhu s elektřinou. Tudíž namísto výstupu GARCH-EARJI modelu druhá část používá pevnou hranici pro určení skoku v časové řadě ceny elektřiny a nalezené skoky vystupují jako závislá proměnná v ordered probit modelu. Provedenou empirickou analýzou bylo zjištěno, že výrazná změna ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšuje pravděpodobnost cenového skoku. Výsledky rovněž potvrzují významný dopad německých celostátních svátků na českou cenu elektřiny, kdy nejprve svátek způsobí negativní skok a po skončení svátku následuje skok v opačném směru. Avšak nebyl prokázán vliv teploty, market couplingu s Maďarskem a využitá přeshraniční přenosová kapacita na pravděpodobnost skoku ceny elektřiny v případě českého trhu s elektřinou.

Abstract: The aim of diploma thesis is to find factors which cause the power price jumps in the case of the Czech Republic and at the same time it gives special emphasis on the impact of the power generation from renewables. For this purpose two-step model is applied when the first part is presented by the GARCH-EARJI model, but this model shows as unsuitable for analysis of electricity market. Thus instead of the GARCH-EARJI output, the second step of the model uses a firm boundary for definition of a jump and these founded jumps employs as a dependent variable in the ordered probit model. According to the results a large change in German power generation from renewables increases probability of power price jump. The results also confirm the impact of Germany national holidays on the Czech power price dynamics when at first holidays cause a negative price jump and then the reverse jump follows after the end of these holidays. On contrary, the influence of temperature, market coupling with Hungary and used transmission capacity are found as insignificant regarding their impact on power price jump in case of the Czech power market.

Klíčová slova: Skoky v cenách elektřiny, Export elektřiny, Market coupling, Obnovitelné zdroje

Keywords: Power price jumps, Power export, Market-coupling, Renewables

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: Aleš Rod
  • Oponent: Libor Dušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57709

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz