Jan Geryk

Bachelor's thesis

Kompozitní materiály v letectví

Composite Materials in Aviation
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na kompozitní materiály používané v letectví, jejich základní rozdělení, charakteristiky a aplikace jednotlivých druhů na konstrukci draku letadla. Dále jsou detailněji popsány vyztužující vlákna (přírodní, skleněná, polymerní, uhlíková) a jejich historie použití. Práce se navíc zabývá vyhledáváním závad a poškození na konstrukci draku letadla s možnostmi jejich oprav. …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on composite materials used in aviation, theirs basic division, characteristics and application on airframe structures. Furthermore, common types of reinforcing fibers (natural, glass, polymer, carbon) are described in more detail as well as their use history. Additionally, the thesis is aimed at ways of detecting and repairing the defects and damages on the airframe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Karel Szydlowski

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava