Bc. Monika Stehnová

Diplomová práce

Posousezní vývoje ve vybraných oblastech zdravotního stavu seniora v průběhu následné péče: soběstačnost, mobilita, riziko pádu, riziko dekubitů

The evaluation of the progress in the selected areas of the health status of the seniors in the follow-up care: self-sufficiency, mobility, the risk of falls, risk of pressure ulcers.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj stavu seniorů v zařízení následné péče. Diplomová práce se zabývá funkčním stavem seniora. Hodnocena byla soběstačnost, mobilita, riziko pádu, riziko dekubitů. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o dané problematice. Ve výzkumné části práce byly použity následující screeningové nástroje: Index soběstačnosti …více
Abstract:
The thesis is focused on the development status of seniors in the after-care facilities. This thesis deals with the functional status of elderly person. An assessment of self-sufficiency, mobility, fall risk, the risk of pressure sores. It is a work of theoretical research. In the theoretical part summarizes the basic knowledge of the subject. In the research part of the study, the following screening …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kuckir

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stehnová, Monika. Posousezní vývoje ve vybraných oblastech zdravotního stavu seniora v průběhu následné péče: soběstačnost, mobilita, riziko pádu, riziko dekubitů. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech