Mgr. Dominika Trúchla

Advanced ('rigorózní') thesis

Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ

Abstract:
V mojej práci rozoberám právnu úpravu ochrany ľudských práv v EÚ v komplexnej podobe a zároveň hľadám riešenie ľudsko-právneho deficitu na úrovni ES/EÚ. V práve komunitárnom analyzujem úpravu ľudských práv v práve primárnom a sekundárnom, zameriavam sa na judikatúru ESD v oblasti ľudských práv. V tejto súvislosti rozoberám vzťah slobôd vnútorného trhu a ľudských práv. Na úniovej úrovni analyzujem úpravu …more
Abstract:
My work deals with the legal regulation of human rights protection in EU and possible solutions to human- rights deficit on both EC/EU level. I analyze the regulation of human rights in primary and secondary community law; I concentrate on the role of ECJ in human rights field. In this context I also deal with the relationship of human rights and freedoms of free market. I analyze the human rights …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 10. 2006

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta