Theses 

Třinecký komorní orchestr ve čtyřech dekádách na přelomu 20. a 21. století – BcA. David FORMAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Violoncello

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

BcA. David FORMAN

Diplomová práce

Třinecký komorní orchestr ve čtyřech dekádách na přelomu 20. a 21. století

Třinec chamber orchestra in four decades at the turn of the 20th and 21th century

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá existencí amatérského sdružení Třinecký komorní orchestr (dále jen TKO) v časovém horizontu čtyř desetiletí, které uplynuly od jeho založení. V úvodu a následujících třech kapitolách se nachází stručný historický exkurz, jehož cílem je objasnit pojem Komorní hudba aj. V tomto exkurzu je odkryta mnohoznačnost tohoto označení. Čtvrtá a pátá kapitola vypovídá o samotném vzniku orchestru. Nacházejí se zde i podkapitoly, které popisují některé zvláštnosti. Úkolem šesté kapitoly je doložit pomocí recenzí určitou míru významu, který má TKO v kulturním povědomí Třineckého regionu. V sedmé kapitole se vyskytují rozhovory s předními osobnostmi TKO. Zde se dozvíme některé podrobnosti, které pomohou osvětlit zbylá nevyřčená fakta. V dalších kapitolách se vyskytují analýzy. V závěru je ještě nastíněn můj osobní vztah k lidem z TKO.

Abstract: This thesis deals with the existence of an amateur Association of Třinec Chamber Orchestra (TKO) in term four decades that have elapsed since its establishment. In the introduction and the subsequent three chapters is a brief historical excursion, whose objective is to clarify the concept of Chamber music, etc. In this excursion is being covered up a vigorous this designation. Fourth and fifth chapter tells of the creation of the TKO. There are even the sub-chapter, which describe some special features. The task of the sixth chapter is to demonstrate using the reviews a certain degree of importance of TKO in the cultural awareness the region of Třinec. In the seventh chapter there are interviews with leading personalities of the TKO. Here we find out some of the details which will help explain the remaining unspoken facts. In other chapters of the present analysis. In conclusion, it is even outlined my personal relationship to people from TKO.

Klíčová slova: Komorní orchestr, Třinecký komorní orchestr, recenze, analýza interpretace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Jiří Hanousek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

Jak správně citovat práci

FORMAN, David. Třinecký komorní orchestr ve čtyřech dekádách na přelomu 20. a 21. století. Ostrava, 2012. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz