Bc. Danica Králiková

Master's thesis

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to determine the travel to health care institutions, educational facilities and retail and services in regions of Banská Bystrica and Zvolen. There are 67 munincipalities in selected territory. Data needed for this thesis have been obtained by questionnaire investigation. Based on the evaluation of this questionnaire, partial regions and their service centres have …viac
Abstract:
Predmetom skúmania tejto diplomovej práce je určenie dochádzky do zdravotníckych zariadení, školských zariadení a dochádzky za maloobchodom a službami v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. Do vymedzeného územia patrí 67 obcí. Údaje potrebné pre túto prácu boli získané pomocou dotazníkového šetrenia. Na ich základe boli potom vymedzené parciálne obslužné regióny a ich strediská. Tieto regióny boli vymedzené …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration