Tomáš Dufka

Diplomová práce

Stanovení opatření požární prevence na základě predikce vývoje lesních požárů v důsledku klimatických změn v ČR a zahraničí

Determination of Fire Prevention Measures based on the Prediction of Forest Fires due to Climate Change in the Czech Republic and Abroad
Anotace:
DUFKA, T. Stanovení opatření požární prevence na základě predikce vývoje lesních požárů v důsledku klimatických změn v ČR a zahraničí. Ostrava, 2020. 87 stran. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany. Vedoucí diplomové́ práce Ing. Petr Kučera Ph.D. Předložená diplomová práce se zabývá návrhem opatření k prevenci lesních požárů v ČR na základě …více
Abstract:
DUFKA, T. Determination of Fire Prevention Measures based on the Prediction of Forest Fires due to Climate Change in the Czech Republic and abroad. Ostrava, 2020. 87 pages. Thesis. Faculty of Safety Engeneering, Department of Fire Protection. Supervisor doc. Ing. Petr Kučera Ph.D. The submitted thesis deals with the proposal of measures for fire prevention of fores fires in the Czech Republic based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Petr Kučera
  • Oponent: Adam Thomitzek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu