Theses 

Cloud databázy (Database-as-a-service) – Zuzana Tomčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Zuzana Tomčová

Bakalářská práce

Cloud databázy (Database-as-a-service)

Cloud databáze (Database-As-A-Service)

Anotace: Práce se zabývá problematikou cloudových databází. Jejím cílem je poskytnout základní informace, zmapovat trh poskytovatelů cloudových služeb a zhodnotit dostupné produkty na základě vybraných kritérií. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část objasňuje princip cloud computingu všeobecně, tedy ve stručnosti jeho historii, základní rozdělení a hlavní vlastnosti. Následně objasňuje vysvětlené pojmy v oblasti databází, které jsou nezbytné pro lepší pochopení hlavního tématu. Poslední část teoretické části se věnuje výhradně cloudovým databázím. Začíná definicí, výhodami a nevýhodami tohoto řešení, dále je popsán rozdíl mezi klasickým využitím databází a cloudovým řešením a končí referenční architekturou. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného trhu, kde jsou hodnoceni čtyři poskytovatelé cloudových databází podle vybraných kritérií. Každé kritérium je detailně popsané, bodově ohodnocené a podle důležitosti je jim přiřazena váha. Analýza obsahuje shrnutí, ve kterém jsou ohodnoceni poskytovatelé od nejvýhodnějšího po méně výhodné. V poslední části je praktický návod, jak si takovouto službu zřídit. Kvůli rozsáhlosti je detailně popsán v příloze v závěru práce.

Abstract: The present thesis deals with the topic of cloud databases. The goal is to provide basic information, to map the market of cloud services providers and to evaluate the available products according to chosen criteria. The thesis contains two parts: theoretical and practical. The theoretical part provides with an overview of the cloud computing, namely its history, its classification as well as its main specificities. The concepts common to all databases are explained before addressing the cloud technology solely. The theoretical part also lists the advantages and disadvantages of this solution, the differences in the usage of classical databases and cloud ones, before concluding with the reference architecture. The practical part is targeting the analysis of the current market, where four cloud databases providers are evaluated according to the selected criteria. Each criterion is described in details and weighted. The analysis ranks the four providers based on those criteria. Finally, a practical guide describes how to establish this kind of service. Due to the extensiveness of this thesis, it is described more in detail in the annex.

Abstract: Práca sa zaoberá problematikou cloud databáz. Jej cieľom je poskytnúť základné informácie, zmapovať trh poskytovateľov cloudových služieb a zhodnotiť dostupné produkty na základe vybraných kritérií. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretická časť objasňuje princíp cloud computingu všeobecne, teda v stručnosti jeho históriu, základné rozdelenie a hlavné vlastnosti. Následne obsahuje vysvetlené pojmy v oblasti databáz, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie pochopenie hlavnej témy. Posledná časť teoretickej časti sa venuje výlučne cloud databázam. Začína definíciou, výhodami a nevýhodami tohto riešenia, následne je popísaný rozdiel medzi klasickým využitím databáz a cloudovým riešením a končí referenčnou architektúrou. Praktická časť sa zameriava na analýzu súčasného trhu, kde sú hodnotení štyria poskytovatelia cloudových databáz podľa vybraných kritérií. Každé kritérium je detailne opísané, bodovo ohodnotené a podľa dôležitosti im je priradená váha. Analýza obsahuje zhrnutie, v ktorom sú zhodnotení poskytovatelia od najvýhodnejšieho po menej výhodných. V poslednej časti je praktický návod, ako si takúto službu zriadiť. Kvôli rozsiahlosti je detailne opísaná v prílohe v závere práce.

Klíčová slova: DaaS, cloud computing, databáze

Keywords: database, cloud computing, DaaS

Klíčová slova: DaaS, databázy, cloud computing

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Mittner
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32947


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz