Mgr. Marie Chválová

Doctoral thesis

Příležitosti k rozvíjení autonomie žáka v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a role přesvědčení učitelů vztahující se k žákově autonomii a jejímu rozvíjení

Opportunities for Devepment of Learner Autonomy in English Lessons at Upper-Elementary Schools and the Role of Teacher Beliefs about Learner Autonomy and its Development
Abstract:
Předkládaná disertační práce se věnuje rozvíjení žákovy autonomie ve výuce anglického jazyka ve dvou rovinách, nejprve se zabývá přesvědčením učitele o žákově autonomii a poté se zaměřuje na příležitosti poskytnuté učitelem k rozvíjení žákovy autonomie. Mezi hlavní cíle práce patří identifikovat a popsat příležitosti k rozvíjení žákovy autonomie, zjistit, v jakých výukových situacích je autonomie rozvíjena …more
Abstract:
zastoupena). V závěru bylo porovnáno přesvědčení učitelek s jejich jednáním ve výuce. V závěrech práce jsou shrnuta výzkumná zjištění, nastíněny limity výzkumu a navrženy možnosti pro další výzkum a pedagogické implikace.
Abstract:
The present doctoral thesis deals with developing learner autonomy in English lessons in two ways. Firstly, it focuses on teacher beliefs about learner autonomy and then it is concerned with the opportunities to develop learner autonomy. The thesis aims to identify and describe opportunities provided by teachers, to find out in which learning situations learner autonomy is developed, to evaluate the …more
Abstract:
ing the lessons. In the conclusion, research findings are summarized, the limits of the research are discussed and there are also some proposals for further research and pedagogical implications.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta