Michal Pecina

Bakalářská práce

Anonymizér zachyceného SIP provozu

Captured SIP Traffic Anonymizer
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou anonymizování zachycených dat v souladu s legislativou GDPR. Úvod práce je zaměřen na teoretický základ spojený s druhy anonymizace v oblasti informačních technologií. Následuje analýza a výběr nejvhodnější metody pro anonymizaci dat, důvody volby a stručný popis této vybrané metody. Dále se práce zabývá návrhem a implementací vybraného anonymizéru zachyceného …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the anonymization issue of captured data in accordance with GDPR legislation. The introduction is focused on theoretical base of anonymization types in the field of information technology. The following chapter is focused on an analysis and selection of the most suitable method for anonymizing data, reasons for choice and a brief description of this selected method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Jakub Šafařík
  • Oponent: Jan Rozhon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika