Bc. Katarína Rusnáková

Diplomová práce

Polymetalické hydrotermální žíly v terciérních vulkanitech u obce Komňa

Polymetalic hydrothermal veins in Tertiary volcanites near Komňa
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of hydrothermal mineralization rich in sulphides from the Bučník quarry in the Biele Karpaty Unit (Magura Group of nappes). Studied mineralization is genetically linked to Tertiary volcanics. The research methods include optical microscopy, electron microanalysis, study of fluid inclusions and microthermometry, study of stable S isotopes, chlorite and arsenopyrite …více
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na studium hydrotermální mineralizace bohaté na sulfidy z lomu Bučník v bělokarpatské jednotce magurské skupiny příkrovů. Mineralizace je vázaná na terciérní vulkanity. Mezi použité metody výzkumu patří: optická mikroskopie, elektronová mikroanalýza, studium fluidních inkluzí a mikrotermometrie, studium stabilních izotopů S, chloritová a arzenopyritová termometrie. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta