Mgr. Jakub Halíř

Rigorózní práce

Zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Security employees at industrial accident and occupational diseases
Anotace:
Tématem této práce je zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Zvláště se práce zaměřuje na budoucí institucionální zabezpečení, tedy nastavení principů nároků zaměstnance, financování a nositele systému. Téma zohledňuje zejména neutěšený stav v této oblasti, která je stále založena na odpovědnosti zaměstnavatele k náhradě újmy. Jsou nastíněny možné varianty řešení, které jsou …více
Abstract:
This thesis deals with security employees at industrial accident and occupational diseases. In particular, the thesis focuses on the future institutional security, therefore setting the principles of employees claims, finance and security administrations. Topic mainly reflects the dismal situation in this area, which is still based on liability of employers to damages. They are outlined possible solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2017
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta