Bc. Jindřich RŮZNA

Diplomová práce

Lýkožrout modřínový (Ips cembrae Heer) a fytofágní hmyz modřínu v porostech náhradních dřevin LS Děčín a LS Litvínov

Large Larch Bark Beetle (Ips cembrae Heer) and Phytophagous Insects of Larch Trees in Plant Cover of Substitute Tree Species within the Forest District of Děčín and Litvínov
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vymezit účinnost modřínových lapáků pro lýkožrouta modřínového a podmínky ovlivňující atraktivitu jednotlivých kontrolních sekcí pro l. modřínového. Jako doplňkové téma byl zvolen pouzdrovníček modřínový a fauna pavouků modřínu. Bylo napadeno pouze 17 % z 28 položených lapáků lýkožroutem modřínovým. Nebylo však prokázáno, je-li to výsledek nízké populační hustoty kůrovce …více
Abstract:
The target of this thesis was to determine the effectiveness of larch traps for larch beetle and conditions, which affects attractiveness of control sections for l. Larch. As an additional theme was chosen Coleophora laricella and fauna of larch spiders. It was contested only 17% of the 28 laid traps larch by bark beetle. It wasn't proved if it is the result of low population density of bark beetle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮZNA, Jindřich. Lýkožrout modřínový (Ips cembrae Heer) a fytofágní hmyz modřínu v porostech náhradních dřevin LS Děčín a LS Litvínov. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí