Theses 

Jazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věku – Tereza BAROŤÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza BAROŤÁKOVÁ

Diplomová práce

Jazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věku

Language and communication skills of pupils of primary school age

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem Jazykové a komunikační kompetence žáků mladšího školního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se v úvodní kapitole věnuje definování pojmu komunikace, rozebírá její základní stavební prvky, kterými jsou jazyk, řeč a mluva. Ve druhé kapitole je nastíněn ontogenetický vývoj řeči dle normy z pohledu vývojových stádií a v rámci jazykových rovin. Dále řeší problematiku narušené komunikační schopnosti a její dopad na psychiku dítěte. Poslední kapitola je zaměřena na charakteristiku žáka mladšího školního věku, přibližuje jeho psychomotorický vývoj, řeší otázku školní zralosti a připravenosti. Dále se zabývá jazykovou a komunikační kompetencí a jejich rizikovými projevy. V praktické části bylo využito kvalitativního výzkumu, který analyzuje úroveň komunikativní kompetence žáků prvních tříd hlavního vzdělávacího proudu v komparaci s očekávanými výstupy, dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Sleduje dosaženou úroveň z hlediska jednotlivých oblastí, dílčích způsobilostí komunikativní kompetence a úspěšnosti žáků ve zkoumaných oblastech. Pro výzkumné šetření využívá dotazníkové metody.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of Language and communication competence of pupils of younger school age. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The introductory chapter of the theoretical part defines the concept of communication and analyzes its basic elements which are language and speech. The second chapter slightly describes the ontogenetic development of speech according to the standards from the perspective of the developmental stages and in the context of the language of the linguistic levels. Deals with the the issue of communication disorders and its impact on the psyche of the child. The last chapter is focused on the characteristics of a pupil of younger school age, describes his psychomotor development and deals with the issue of school maturity and readiness. Furthermore, it deals with the language and communication competencies and their risk signs. The practical part of the thesis analyses the level of communicative competence of pupils of first grades of the normal educational system in comparison with the expected output of the Framework education program for preschool education. Monitors reached the level from the point of view of the various areas, sub-competences of the communicative competence and the success of pupils in the surveyed areas. Questionnaire method was used for research investigation.

Klíčová slova: komunikace, jazykové kompetence, komunikativní kompetence, mladší školní věk, ontogenetický vývoj řeči, rámcový vzdělávací program

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35007 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BAROŤÁKOVÁ, Tereza. Jazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věku. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz