Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.

Disertační práce

Exportní chování a strategie SMEs se sídlem na území ČR

Export behavior and strategies of SMEs located in the Czech republic
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá exportním chováním podniků. Jejím cílem je určit vliv vybraných proměnných na exportní chování českých malých a středních podniků působících v odvětví těžkého strojírenství. Množina proměnných, u kterých je zkoumán jejich vliv na exportní chování byla vytvořena na základě studia odborné anglicky psané literatury. Prvním dílčím práce bylo zjistit, v jakých charakteristikách …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with export behavior of enterprises. Its aim is to identify the influence of chosen variables on export behavior of Czech small and medium enterprises from heavy machine industry. The set of variables, which influence on export behavior is investigated, was chosen after study of English written literature. The first sub-goal is focused on identifying the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Aneta Bobenič-Hintošová, Ph.D., doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management (čtyřleté) / Podniková ekonomika a management