Theses 

Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově (historie, inventarizace a digitalizace archiválií) – Ing. Bc. Petr Škarvada

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Petr Škarvada

Diplomová práce

Sbor dobrovolných hasičů ve Světnově (historie, inventarizace a digitalizace archiválií)

The Volunteer Fire Brigade in Světnov (History, Stock Taking and Digitizing)

Anotace: K založení hasičského sboru ve Světnově zrály podmínky již nějakou dobu před rokem 1893, kdy se tak skutečně stalo. Obyvatelé Světnova měli potřebu společně se bránit proti škodám, které působily četné požáry. Působil na ně také příklad z nejbližších okolních obcí, z Polničky, Karlova, Škrdlovic či Zámku Žďáru, kde hasičské sbory vznikly už dříve. Po založení sboru bylo nejdříve nutné postarat se o vybavení, hasičské nářadí, výzbroj a výstroj. Nová čtyřkolová ruční stříkačka byla zakoupena už před první hasičskou valnou hromadou v červenci roku 1893 od firmy R. A. Smekal z Prahy-Smíchova za cenu 620 zlatých. První zásah světnovského sboru byl v roce 1895, a to při požáru dvou domů ve Stržanově. Nejvíce zásahů měl sbor v roce 1900, kdy likvidoval čtyři požáry ve Světnově a dalších šest v jiných obcích. Častý vznik požárů v hospodářských staveních způsobovalo používání otevřeného ohně ke svícení, tento jev začal mizet až se zavedením elektřiny do obce v roce 1928. Sbor se od svých počátků účastnil různých slavnostních akcí, v období Rakouska-Uherska hlavně náboženských (průvod Božího těla aj.), ale také odhalení pomníků (např. K. H. Borovského v Borové). Hlavní činností hasičů bylo samozřejmě hašení požárů a pomoc při jiných živelných katastrofách. To bylo umožněno tím, že většina pracovně činných obyvatel a tedy i hasičů byla zaměstnána zemědělstvím nebo řemeslem v obci či jejím nejbližším okolí, a tak mohla být zvukem zvonu či trubky rychle mobilizována. Spolkový čas byl naplněn také nácviky zásahů a konáním žňových hlídek. Sbor zajišťoval ve Světnově nejen ochranu proti požárům, ale byl i aktivní v kulturní činnosti. Pořádal už od svých počátků plesy (součástí plesů bývaly tomboly), dožínkové slavnosti, slavnosti kácení máje, ostatkové zábavy, ale také např. oslavy narozenin císaře Rakousko-uherské monarchie či prezidenta Republiky československé. Hasiči byli pro svou obec potřební za všech režimů. Ve druhé polovině třicátých let 20. století za ohrožení hitlerovským Německem pořádali místní hasičské školy, ve kterých se vyučovala civilní obrana obyvatelstva proti leteckým útokům v případě budoucí války. V průběhu druhé světové války byla činnost hasičů pod zvýšenou kontrolou, nekonaly se volby funkcionářů a nesměla být veřejná vystoupení sboru ani taneční zábavy. Po roce 1948 se hasiči přizpůsobovali novému lidově demokratickému zřízení. Od roku 1952 začaly bezplatné brigády a byly přijímány tzv. pracovní závazky (např. výpomoci místnímu jednotnému zemědělskému družstvu pracovní brigádou). Od téhož roku se světnovští hasiči začali pravidelně účastnit okresních hasičských soutěží, jejich nejvyšší dosaženou metou byl postup do zemské soutěže, která se odehrála v červenci 1959 v Bratislavě. Zde světnovští hasiči skončili na 9. místě. Významnou součástí světnovské hasičské tradice je oslava výročí založení sboru, oslavili 30., 40., 75., a pak pravidelně vždy po deseti letech 90., 100., 110. a 120. výročí, většinou formou velkých venkovních slavností.

Abstract: The foundation of the Volunteer Fire Brigade in Světnov happened in 1893, but inhabitans in Světnov thought over the foundation even before this date. They wanted to defend themselves against damages caused by fire. They had also example in neighbour villages, where the Volunteer Fire Brigades already grew up formerly. After foundation it was fundamental to obtain equipment, fire tools and suit. The new four-wheel handy fire engine was already acquired before the first fire brigade general meeting for 620 florins. The first intervention of the Volunteer Fire Brigade in Světnov happened in 1895, when firemen fought against fire of two houses in neighbour village Stržanov. The most interventions of the Volunteer Fire Brigade in Světnov happened in 1900, when firemen fought against the fire four times in Světnov and six times in other neighbour villages. The origin of fire in houses was most frequently caused by using fire for lightening, this event began to disappear with electrification of the village in 1928. The Volunteer Fire Brigade since its origin was taking part in variant celebrations, in time of Austria-Hungary Empire mostly religious ones, and also exposals of monuments (f.e. K.H. Borovský in Borová etc.). The basic activity of the fire brigade by all means was the fighting against fire and helping the people in time of natural disaster (flooding atc.). It was possible because of the fact, that the most inhabitans and firemen as well was employed in farming or trade in the village and in case of disaster they could be called up with using of bell or horn. Free time of firemen was filled up with practising of fire-fighting and harvest time guarding. The fire brigade provided not only help against fire, but also was active in cultural actions in Světnov. Since its origin it has arranged balls (as the part of balls was tombola), harvest festivals, cutting of May tree festival, relics balls, and also celebration of the birthday of Emperor of Austria-Hungary empire and in time of the First Republic of Czechoslovakia the birthday of president T.G. Masaryk. The firemen were necessary for their village in time of all regimes. In the second half of thirtieth of the 20th century under the exposure by the Hitler’s Germany they arranged fireman’s courses, where they taught civil defence against an aircraft aggression in the case of future war. In the time of the Second World War the brigade was under the highest supervision, it was prohibited to carry out voting of officers and also balls were prohibited. After the year 1948 firemen adapted themselves for new people democratic constitution. Since 19542 they started taking part in costless voluntary work. Since the same year they have started taking part in canton fireman’s competitions, the greatest success was taking part in land fireman’s competition in Bratislava in 1959. They obtained 9th position then. A celebration of jubilee of foundation of the Volunteer Fire Brigade in Světnov was a great part of fireman’s tradition, they celebrated 30th, 40th and 75th anniversary and then periodically after 10 years 90th, 100th, 110th and 120th anniversary, mostly by mean of big outdoor celebrations.

Klíčová slova: Světnov, hasič, požárník, požáry, spolky české, Sbor dobrovolných hasičů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz