Bc. Iveta Klabíková

Master's thesis

Etika v podnikání

Ethics in Business
Abstract:
Tématem diplomové práce je etika v podnikání. Diplomová práce se člení na část teoretickou a část aplikační. V teoretické části jsem se zabývala rozdělením etiky, historickým vývojem, podnikatelskou etikou, principy a nástroji etického řízení, etickými kodexy, modely etického rozhodování a společenskou odpovědností firem. V aplikační části jsem provedla dotazníkové šetření mezi manažery a majiteli …more
Abstract:
The theme of this thesis is ethics in business. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I dealt with the division of ethics, historical development, business ethics, principles and instruments of ethical management, ethical codes, models of ethical decision making and corporate social responsibility. In the application part, I conducted a questionnaire survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní