Miroslav Sojka

Diplomová práce

Spolehlivost elektroenergetické sítě v souvislosti s rekonfigurací

Electric Power Network Reliability Considering Reconfiguration
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou spolehlivosti elektroenergetických sítí v souvislosti s rekonfigurací. V úvodních kapitolách jsou probrány základní teoretické aspekty spolehlivosti. Podrobněji jsou dále uvedeny metody výpočtů spolehlivosti jednoduchých sítí v ustáleném stavu. V praktické části jsou uvedeny tři spolehlivostní sítě a jejich ukazatele spolehlivosti, používané pro mezinárodní srovnávání …více
Abstract:
This thesis deals with the reliability of electricity networks in the considering of the reconfiguration. The introductory chapter discusses the basic theoretical aspects of reliability. More details are given below calculate the reliability of the method of simple networks in steady state. The practical part describes three network reliability and reliability indicators used for international comparisons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Tadeusz Sikora
  • Oponent: Radomír Goňo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika