Theses 

Komunikační mix značky Meggle na českém trhu – Bc. Lenka Ratajová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Ratajová

Master's thesis

Komunikační mix značky Meggle na českém trhu

Communication mix Meggle company on the Czech market

Anotácia: Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Meggle na českém trhu, specificky produktem Meggle Cottage Cheese. Teoretická část se zabývá možnostmi zkoumané problematiky pohledem dostupné odborné literatury. Postupně je věnována pozornost všem stěžejním pojmům, jako marketing, marketingový mix, komunikační proces, komunikační mix a všechny jeho nástroje a integrovaná marketingovaná komunikace. Praktická část je zaměřena na situační analýzu společnosti Meggle. Následně je provedena analýza komunikačního mixu celé společnosti. Další kapitola se poté zaměřuje pouze na využívané nástroje komunikačního mixu Meggle Cottage Cheese. Součástí praktické části je i vlastní dotazníkové šetření. Na základě provedených analýz a poznatků z dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny silné a slabé stránky komunikačního mixu Meggle Cottage Cheese a následně je přednesen vlastní návrh komunikačního mixu vybraného produktu, včetně doporučeného časového plánu.

Abstract: The Master thesis deals with the communication mix of Meggle in the Czech market, specifically the Cottage Cheese product made by Meggle. The theoretical part deals with possibilities of the examined problems from the view of available professional literature. Attention is gradually paid to all main terms, such as marketing, marketing mix, communication process, communication mix and all its tools and integrated marketing communication. The practical part focuses on the situation analysis of Meggle. Consequently, an analysis of the communication mix of the whole company is performed. The next chapter only focuses on the communication mix tools used for Cottage Cheese made by Meggle. The practical part also includes a questionnaire survey. Strength and weaknesses of the Meggle Cottage Cheese are evaluated on the basis of the performed analyses and knowledge from the questionnaire survey. Consequently, a proposal for the communication mix of the selected product is presented, including the recommended schedule.

Kľúčové slová: Marketingový mix, komunikační mix, marketingová komunikace, komunikační proces, cílová skupina.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 15:14, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz