Bc. Markéta Svobodová

Master's thesis

Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal

Effects of properties of soils from the Czech Republic on uptake of persistent organic pollutants to earthworms
Anotácia:
Tato práce je rešerší o vlivu fyzikálně-chemických vlastností půd na biodostupnost perzistentních organických polutantů pro žížaly a je zaměřená především na půdní organickou hmotu. Součástí této práce byl také experiment jehož cílem bylo zjistit, které vlastnosti reálných půd České republiky a v jaké míře ovlivňují biodostupnost modelových látek pro žížaly. Pro vyhodnocení biodostupnosti byl užit …viac
Abstract:
This thesis is a review of effects of soil physico-chemical properties on bioavailability and bioaccumulation of persistent organic pollutants in earthworms. It is focused on influence of soil organic matter. Part of this thesis was experiment with the goal to investigate which properties of soils from the Czech Republic and to what extent affect bioavailability of model compounds for earthworms. For …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta