Theses 

Psychologické, právní a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce – Mgr. Jan Jelínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Jelínek

Diplomová práce

Psychologické, právní a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce

Judicial Profession (Psychological, Legal and Personal Qualification)

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na psychologické, právní a osobnostní předpoklady potřebné pro výkon profese soudce. V první části je zmíněn vývoj soudcovské profese v historii. Dále je pozornost věnována především otázkám postavení soudní moci ve státě, zárukám nezávislosti soudců a soudů. Poté jsou rozebírány vlivy působící na nezávislost soudce. Zvláštní část je věnována soudcovské etice se zaměřením na kárná provinění soudců.Podrobně je rozebrán psychologický a osobnostní profil dnešního soudce a zjišťováno jaké má dnešní soudce vlastnosti, jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami a mezi soudci civilními a trestními. Další oddíl tvoří zamyšlení nad profilem soudce ideálního, jaké by měli být jeho vlastnosti. Na závěr jsou rozebrány zákonné předpoklady nutné pro výkon profese soudce.

Abstract: This thesis is aimed at psychological, legal and personal requirements necessary for the profession of a judge. Its first part deals with the developement of the profession of a judge in history. Further on the thesis explains judicial power in the state; it focuses on guarantees of the independence of judges and courts. In addition it analyzes phenomena influencing the independence of the judge. A specific part is devoted to the ethics of the judge aimed at the disciplinary violations of judges. Psychological and personal profiles of current judge is dealt with in details and at the same time the current judges characteristic features, differences between men and women and between judges of criminal law or civil law are traced. Another part of the thesis is based on a profile of an ideal judge, on their characteristic features. In conclusion the thesis analyzes the legal preconditions necessary for the profession of the judge.

Klíčová slova: soudce, soudcovská etika, osobnostní a psychologické předpoklady, právní předpoklady, kárné provinění, ideální soudce, profesiogram, vlivy působící na soudce, záruky soudcovské nezávislosti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:41, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz