Sweety Wadhwa

Master's thesis

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data
Abstract:
Hurikány nemohou být kontrolovány člověkem a každým dnem se zvyšuje jejich počet. Hurikány jsou zodpovědné za rozsáhlé ztráty na životech a majetku. Objevují se ve velmi krátkém čase a nemohou být zastaveny lidmi. Proto by pro účinné řízení rizik měla být posouzena míra škod po katastrofě. Družicové radarové snímky (SAR) mají výhody, protože radarový senzor může pracovat za všech povětrnostních podmínek …more
Abstract:
Hurricanes cannot be controlled by humans, and are increasing in number day by day. Hurricanes are responsible for large-scale loss of life and assets. They appear within a very short time, and are unstoppable by people once they have started. Therefore, for effective risk management, damage should be assessed after the disaster. Satellite radar images (SAR) have advantages because the radar sensor …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2019
  • Supervisor: Milan Lazecký
  • Reader: Jan Růžička

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Master programme / field:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy