Barbara Olivia Blommestijn

Master's thesis

Elementary School in the Passive Standard

Elementary School in the Passive Standard
Anotácia:
Cílem této práce je navrhnoutzákladní školu – konstrukci řešení, budování tepelné techniky, denního osvětlení, vnitřní akustiky, nuceného větrání a ekonomického hodnocení. Základní škola má tři patra a plochou střechu. Škola má kapacitu 410 osob. Součástí tepelné technologie budovy je výpočet koeficientu přenosu tepla, tepelných ztrát, teplotních limitů, tepené stability a certifikáty energetické náročnosti …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to design an elementary school – construction of solutions, building thermal technology, daylighting, indoor acoustics, forced ventilation and an economical evaluation. The elementary school has three floors and a flat roof. The school has a capacity of 410 people. The building thermal technology part includes the calculation of heat transfer coefficient, heat losses, thermal …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2019
  • Vedúci: Iveta Skotnicová
  • Oponent: Petr Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava