Theses 

Problematika těžkých kovů v povrchových vodách na Blanensku – Ing. Lenka Hamplová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lenka Hamplová

Bakalářská práce

Problematika těžkých kovů v povrchových vodách na Blanensku

Problems of Heavy Metal in Surface Water in a District of Blansko

Anotace: V bakalářské práci na téma Problematika těžkých kovů v povrchových vodách na Blanensku je zpracována literární rešerše, ve které jsou shrnuty základní informace o vodě, znečišťování vodních toků, jakosti povrchových vod. Dále se zabývá výskytem těžkých kovů v toku a legislativou, která je spojena s vodním prostředím.Cílem práce bylo provedení průzkumu zájmového území, což je vodní tok Semíče od pramene po ústí do Svitavy. Dalším bodem byl odběr vzorků vody a vyhodnocení ukazatelů jakosti vody. Rozbory vzorků provedla Vodárenská akciová společnost, a.s. v Boskovicích. Zjištěné výsledky byly porovnány s daty, získanými v roce 1992, 2002 až 2003, 2013 až 2014. Výsledky z roku 2015 ukazují zlepšující se kvalitu vody v Semíči. Problémem, který se v území nachází, je intenzivní zemědělství. Mělo by dojít ke zlepšení hospodaření na zemědělské půdě, dodržovat správné orební systémy, šetrná aplikace hnojiv a ochranných prostředků.

Abstract: My Bachelor work Problems of Heavy Metal in Surface Water in a District of Blansko is a processed literal research which includes basic information about water, contamination of watercourses and quality of surface water. It is also focused on a presence of hard metal in watercourses and on the aquatic environment legislation. The aim of the work is to survey the area of interest a watercourse Semíče from its spring to its mouth into the River Svitava. A samples collection and an evaluation of indicators of water quality are also included in the survey. The samples were sent to a company Vodárenská akciová společnost, a.s. Boskovice. The results were compared with the data gained in the years 1992, 2002 2003, 2013 2014. The results of the year 2015 show improving of quality of the water of the Semičí. The problem of the area is intensive agriculture. It ought to be improved by a better usage of agriculture land, by respecting of an appropriate plow system, a considerate application of manure and preservative used in agriculture.

Klíčová slova: Semíč, těžké kovy, znečištění vody, kvalita vody

Keywords: water quality, Semíč, heavy metal, water contamination

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50315 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50315/priloha/43496 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:35, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz