Jakub Sikora

Diplomová práce

Hustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranou

Density of Heat Flow and Shielding Against it with a Fabric Barrier
Anotace:
Práce se zabývá textilními požárními uzávěry. Cílem práce je ukázat postup pro stanovení požární odolnosti, nastínit průběh zkoušek, představit námi absolvovanou zkoušku, změřit hustotu tepelných toků vybraných materiálů a porovnat jejich rozdíl. Práce se věnuje jak seznámení s textilními požárnimi uzávěry, tak teorii tepelné radiace, nezbytné pro správné pochopení podstaty požárních zkoušek. Vyhodnotit …více
Abstract:
This work describes fire protective curtain. The aim of this thesis is to show procedures of determining fire resistance of material, process of tests, presentation of own testing, measure density of heat flow each materials and compare their diferences. The work contains basic information of fire curtain and also theory of heat radiation necessary to correct understanding of fire resistance tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Bebčák
  • Oponent: Jan Peterek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu