Ivana GECÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Personálne zabezpečenie manažérskych pozícií v japonských firmách v zahraničí na pozadí prípadovej štúdie konkrétnej japonskej firmy v Slovenskej republike

Staffing of managerial positions in Japanese companies abroad as opposed to the case study of a particular Japanese company in the Slovak Republic
Anotace:
V úvode práce sa zadefinovaním terminológie, týkajúcej sa riadenia medzinárodných ľudských zdrojov, od vymedzenia pojmu manažér po expatriáciu, ktorá ponúka úvod do tematiky personálneho zabezpečenia v nadnárodných spoločnostiach. V druhej časti predstavím silný vplyv japonskej kultúry ako takej na riadenie zahraničných operácii. V tretej časti predstavím ústredný termín tejto práce, "ryžový strop …více
Abstract:
In the beginning I will define terminology, pertaining to staffing of international human resources, with terms as manager or expatriation those present the introduction to the topic of staffing in multinational companies. In second chapter I will introduce the strong influence of Japanese culture as such on operating foreign subsidiaries. In the third chapter, central terms of this thesis will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Šturdík, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GECÁŠKOVÁ, Ivana. Personálne zabezpečenie manažérskych pozícií v japonských firmách v zahraničí na pozadí prípadovej štúdie konkrétnej japonskej firmy v Slovenskej republike. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie - Japonština pro hospodářskou praxi