Martin Kantor

Bakalářská práce

Bio senzor tělesné teploty založený na Braggovské mřížce

Biosensor of Body Temperature Based on Fiber Bragg Grating
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem teplotních senzorů, jejich principy, a následnou tvorbou teplotního optického senzoru založeného na Braggovské mřížce. Jako první jsou popsány dnes nejrozšířenější teplotní senzory a jejich základní rozdělení. Poté je detailněji nastíněna funkčnost optických senzorů založených na Braggovské mřížce. Hlavním cílem této práce je vytvoření optického senzoru speciálně …více
Abstract:
This bachelor thesis studies the temperature sensors, their principles, followed by creating temperature optical sensor based on fiber Bragg grating. Firstly the today most widespread temperature sensors and their distribution is described. Furthermore the functionality of optical sensors based on Bragg grating is outlined in more detail. The main goal of this thesis is creation of optical sensor specially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Marcel Fajkus
  • Oponent: Jan Nedoma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava